Lunch Special

Shumai

$6.50

Dumpling

$5.90$9.45